ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็น

         วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้ง

ขึ้นเมื่อวันที่  5 สิงหาคม พ.ศ. 2536 โดยมีนายประพันธ์  รอดราวี  เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยคนแรก  ปัจจุบันมีเนื้อที่  32ไร่ 2 งาน 16 ตารางวา

          เดิมวิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึกมีเนื้อที่ 30 ไร่  เป็นการได้รับบริจาคที่ดินสร้างวิทยาลัยฯ จากคุณย่อง – คุณ      สุขสม  กิตติสิทโธ จากนั้นได้รับบริจาคเพิ่มจาก คุณละเอียด  ราชนิยม และคุณอมร บ้านนบ จำนวน 2 ไร่ วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึกได้รับการบัญญัติงบประมาณปี 2536 ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดกระบี่ นายอาคม เอ่งฉ้วน และ นายพิเชษฐ์ พันธุ์วิชาติกุล  มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด แรงงาน  และท้องถิ่น 

          วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกในปีการศึกษา 2538 โดยเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม  คหกรรม หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และหลักสูตรวิชาชีพแกนมัธยม