ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลบุคลากร

1.  ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด 55 คน จำแนกตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ

ข้าราชการ                 รวม    14   คน                          (ข้าราชการครู และข้าราชการพลเรือน)

ชื่อ – สกุล

วุฒิการศึกษา

ตำแหน่ง

ปฏิบัติหน้าที่

สอนวิชา

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

1. นายธีรชัย อินนวล

ป.โท

ผู้อำนวยการ

-

-

2. นางอมลรดา หนูเอียด

ป.โท

รองผู้อำนวยการ

-

-

3. นางสาวสุณา เชาว์ช่าง

ป.โท

รองผู้อำนวยการ

 

 

4. นางราณี      สาครจิตร

ป.ตรี

ครู

ภาษาอังกฤษ

หัวหน้างานทะเบียน

5. นายวีรยุทธ   บุตรมาตา

ป.ตรี

ครู

เทคนิคพื้นฐาน

หัวหน้างานประกันฯ / หัวหน้างานพัสดุ

6. นายธนธร     ถาวรไชย

ป.ตรี

ครู

ช่างยนต์

หัวหน้างานการเงิน

7. นายอาทร     รอดขวัญ

ป.ตรี

ครู

ช่างไฟฟ้า

หัวหน้างานหลักสูตร/หัวหน้าแผนกไฟฟ้า

8. นายอัคเดช    ลักลำ

ป.ตรี

ครู

ช่างยนต์

หัวหน้าแผนกช่างยนต์

9. นางสาวภควรรณ วงษา

ป.ตรี

ครู

การโรงแรม

หัวหน้างานบุคลากร/
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

10.นางสาวณัฐณี  เพชรช่วย

ป.ตรี

ครู

อาหารและโภชนาการ

หัวหน้าแผนกอาหารฯ

11.นางขจิตรศรี  ศรีทนนท์

ป.ตรี

ครู

ภาษาอังกฤษ

หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

12. นางสาวพนิตนาฏ พลายสิน

ป.ตรี

ครู

การโรงแรม

หัวหน้าแผนกการโรงแรม

13. นายณัฐพงศ์ วงษา

ป.ตรี

ครู

คอมพิวเตอร์

หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

14. นายธีระยุทธ สมบูรณ์

ป.ตรี

ครู

คอมพิวเตอร์

หัวหน้างานศูนย์ข้อมูล

 

 

 

 

 

พนักงานราชการ          รวม    8   คน                                                  (ทำหน้าที่ครูผู้สอน)

ชื่อ – สกุล

วุฒิการศึกษา

ตำแหน่ง

ปฏิบัติหน้าที่

สอนวิชา

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

1. นางสาวบุญช่วย  มุกดา

ป.ตรี

ครู

ภาษาอังกฤษ

ผู้ช่วยหัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

2. นางสาวอารยา พันธ์เมธาฤทธิ์

ป.ตรี

ครู

คอมพิวเตอร์

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

3. นางอุไรวรรณ รอดขวัญ

ป.ตรี

ครู

บัญชี

หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี

4. นายนราธิป  แข็งแรง

ป.ตรี