ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลอาคารสถานที่

1.     ข้อมูลด้านอาคารสถานที่

               เนื้อที่ของสถานศึกษา     32 ไร่  2 งาน  16 ตารางวา

               มีอาคารร่วมทั้งสิ้น         23  หลัง     มีห้องทั้งสิ้น   114   ห้อง ได้แก่

1.      อาคารสำนักงานหอประชุม        จำนวน  1  หลัง           5        ห้อง

2.      อาคารเรียน 4 ชั้น                 จำนวน  1  หลัง           24      ห้อง

3.      อาคารพัสดุ                         จำนวน  1  หลัง          2        ห้อง

4.      อาคารโรงฝึกงาน                   จำนวน  3  หลัง          9        ห้อง

5.      อาคารโรงฝึกงาน 4  ชั้น           จำนวน   1  หลัง          24      ห้อง

6.      อาคารคหกรรม                     จำนวน   1  หลัง          3       ห้อง

7.      ป้อมยาม                            จำนวน   1  หลัง           2       ห้อง

8.      ห้องน้ำ - ห้องสวม                  จำนวน   5  หลัง          22      ห้อง

9.      หอถังสูง                             จำนวน   1  หลัง          1        ห้อง

10. ถังเก็บน้ำใต้ดิน                     จำนวน   1  หลัง          1        ห้อง

11. บ้านพักผู้อำนวยการ               จำนวน   1  หลัง          3        ห้อง

12. บ้านพักครูอาจารย์                 จำนวน   2  หลัง          12      ห้อง

13. บ้านพักภารโรง                     จำนวน   3  หลัง          6        ห้อง

14. อาคารเรียนและปฏิบัติการสาขาการโรงแรม 1 หลัง          7        ห้อง

อาคารศูนย์วิทยบริการ              จำนวน  1  หลัง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 77.49 KB