งบประมาณ
ข้อมูลงบประมาณ ปี 65

1.     ข้อมูลงบประมาณ

ประมาณการรายรับ – รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.ประมาณการรายรับ

20,828,461

บาท

 

ก.      เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา

2,865,096

บาท

 

-          ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน

 

1,365,096

บาท

-          คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป

 

1,500,000

บาท

ข.      เงินงบประมาณ ปี 2564 ที่คาดว่าจะได้รับ

17,963,365

บาท

 

-          งบบุคลากร

 

6,041,800

บาท

-          งบดำเนินงาน

 

5,032,520

บาท

-          งบลงทุน

 

1,000,000

บาท

-          งบเงินอุดหนุน

 

4,740,000

บาท

-          งบรายจ่ายอื่น

 

930,000

บาท

2.ประมาณการรายจ่าย

 17,963,365

 บาท

 

งบบุคลากร

  6,041,800

 บาท

-          เงินเดือน

2,040,000

บาท

-          ค่าจ้างประจำ

841,800

บาท

-          ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

2,500,000

บาท

-          ค่าตอบแทนใช้สอย

 

660,000

บาท

งบดำเนินงาน

 5,032,520

 บาท 

-          ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

 1,200,000

บาท

-          ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

600,000

บาท

-          ผู้รับบริการการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะสั้น

 500,000

บาท

-          ค่าสาธารณูปโภค

700,000

บาท

-          ค่าวัสดุสำนักงาน/วัสดุการศึกษา

252,520

บาท

-         

งบทดลองเดือนตุลาคม ปี 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.9 MB
งบทดลองเดือนพฤศจิกายน ปี 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2 MB
งบทดลองเดือนธันวาคม ปี 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.47 MB
งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.82 MB
งบทดลองเดือนมีนาคม ปี 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.87 MB
งบทดลองเดือนเมษายน ปี 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.92 MB