ข้อมูลหลักสูตร
ข้อมูลหลักสูตร

1.     ข้อมูลหลักสูตร

รายงานหลักสูตรที่เปิดสอนของสถานศึกษา ระดับ ปวช.

ลำดับ

หลักสูตร

ประเภทวิชา

สาขาวิชา

สาขางาน

1

ปวช.56

อุตสาหกรรม

ช่างยนต์

ยานยนต์

2

ปวช.56

อุตสาหกรรม

ช่างไฟฟ้ากำลัง

ไฟฟ้ากำลัง

3

ปวช.56

พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

การบัญชี

การบัญชี

4

ปวช.56

พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

5

ปวช.56

คหกรรม

อาหารและโภชนาการ

อาหารและโภชนาการ

6

ปวช.56

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

การโรงแรม

การโรงแรม

7

ปวช.56

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

การท่องเที่ยว

การท่องเที่ยว

 

รายงานหลักสูตรที่เปิดสอนของสถานศึกษาระดับ ปวส.

ลำดับ

หลักสูตร

ประเภทวิชา

สาขาวิชา

สาขางาน

1

ปวส.63

อุตสาหกรรม

เทคนิคเครื่องกล

เทคนิคยานยนต์

2

ปวส.63

อุตสาหกรรม

ไฟฟ้า

ไฟฟ้ากำลัง

3

ปวส.63

พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

การบัญชี

การบัญชี

4

ปวส.63

พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

ธุรกิจดิจิทัล

5

ปวส.63

พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

ดิจิทัลมีเดีย

6

ปวส.63

พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

โมบายแอพพลิเคชั่นทางธุรกิจ

7

ปวส.63

พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ

8

ปวส.63

พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

การจัดการธุรกิจค้าปลีก

ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่

9

ปวส.63

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 94.74 KB