ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

1.   ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง

 

นักเรียน/นักศึกษาประจำปี พ.ศ. 2564

รวมทั้งสิ้น

ประเภทวิชา/สาขา

ระดับ ปวช.

ระดับ ปวส.

รวมทั้งสิ้น

ปวช.1

ปวช.2

ปวช.3

ปวส.1

ปวส.2

1. ประเภทวิชา อุตสาหกรรม

 

 

 

 

 

 

 - สาขาวิชา/งาน เทคนิคเครื่องกล/เทคนิคยานยนต์

79

45

33

18

10

185

 - สาขาวิชา/งาน ไฟฟ้า/ไฟฟ้ากำลัง

34

26

14

13

15

102

2. ประเภทวิชา พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

 

 

 - สาขาวิชา/งาน การบัญชี

10

8

9

0

8

35

 - สาขาวิชา/งาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

26

26

18

11

13

94

 - สาขาวิชา/งาน การจัดการธุรกิจค้าปลีก

-

-

-

12

5

17

3. ประเภทวิชา คหกรรม

 - สาขาวิชา/งาน อาหารและโภชนาการ

26

18

8

6

7

65

4. ประเภทวิชา อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

 - สาขาวิชา/งาน การโรงแรม/บริการอาหารและเครื่องดื่ม

22

17

23

0

12

74

 - สาขาวิชา/งาน การท่องเที่ยว

0

22

21

5

0

48

รวม

197

162

126

65 Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 105.56 KB