ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลสถานศึกษา

1.      ข้อมูลสถานศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึกสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ  ได้ประกาศจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  5 สิงหาคม พ.. 2536 บนเนื้อที่ 30 ไร่ โดยได้รับการบัญญัติงบประมาณปี 2536ของสมาชิกสภา ผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่

                  นายอาคม เอ่งฉ้วน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและท้องถิ่นได้รับบริจาคที่ดินสร้างวิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก จากคุณย่อง - คุณสุขสมกิตติสิทโธ จำนวน 30 ไร่ วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึกปัจจุบันมีเนื้อที่  32  ไร่โดยได้รับบริจาคเพิ่มจากคุณละเอียด  ราชนิยม และคุณอมร บ้านนบ จำนวน 2 ไร่ และได้เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกในปีการศึกษา 2538 โดยเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรมพณิชยกรรม  คหกรรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นหลากหลายและหลักสูตรวิชาชีพแกนมัธยมโดยมีนายประพันธ์  รอดราวี  เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยคนแรก

ขนาดและที่ตั้ง

ขนาดมีพื้นที่ทั้งหมด 32 ไร่ 2 งาน  16 ตารางวา

ที่ตั้งสถานศึกษา เลขที่ 30/12 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองหิน อำเภออ่าวลึก

จังหวัดกระบี่ รหัสไปรษณีย์ 81110

   ชื่อสถานศึกษา    วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก

               ชื่อภาษาอังกฤษ   AOLUK INDUSTRIAL AND COMMUNITY EDUCATION COLLEGE

       โทรศัพท์  0-7566-5685
               โทรสาร  0-7566-5685
               เว็บไซต์  www.aicec.co.th

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 166.86 KB